Algemene voorwaarden ADD Connect BV aangeboden telefoondienst

Algemene voorwaarden ADD Connect BV aangeboden telefoondienst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes terzake de
door ADD Connect BV ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 56831056(hierna ADD Connect) aangeboden Telefoondienst, zoals dit staat beschreven op de website www.telefoonbeantwoording.com, ADD Business Point, www.addbusinesspoint.nl of ADD Business Center, www.addbusinesscenter.nl of andere direct of indirect aan ADD Connect gelieerde ondernemingen beperkt tot telecom diensten zoals deze staan vermeld op de website van ADD Telefoondienst, www.telefoonbeantwoording.com. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere diensten of producten van ADD Connect BV, aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij) verleende diensten dan wel geleverde producten van welke aard ook, tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk en met wederzijds akkoord wordt afgeweken en dit schriftelijk wordt vastgelegd. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

2. Alle aanbiedingen en offertes van ADD Connect aangeboden Telefoondienst zijn vrijblijvend en
exclusief BTW. ADD Connect aangeboden Telefoondienst is gerechtigd de geldende prijzen en
tarieven aan te passen. ADD Connect aangeboden Telefoondienst geeft wederpartij hiervan
schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/ tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke
kennisgeving. Indien de contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/tariefwijziging is deze gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke
kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van
ADD Connect aangeboden Telefoondienst genoemde datum waarop de wijziging in werking zou
treden.

3. Betaling van de door ADD Connect aangeboden Telefoondienst geleverde diensten en/of
producten vindt als volgt plaats: per maand vooraf worden de overeengekomen
abonnementstarieven geïncasseerd of gefactureerd en per maand achteraf en geschiedt de
verrekening betreffende het aantal uitgevoerde diensten en eventuele extra diensten waarvan is
gebruik gemaakt. Betalingen geschieden via automatische machtiging. Wederpartij machtigt
ADD Connect aangeboden Telefoondienst tot automatische incasso van zowel de abonnementskosten als de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen.

4. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf
dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij
tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,
waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen (advocaatkosten ingebrepen)
verband houdende met de inning van de vordering van ADD Connect aangeboden Telefoondienst
op wederpartij. De hoogte van deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het
verschuldigde. Voorts is ADD Connect aangeboden Telefoondienst gerechtigd bij niet (tijdige)
betaling administratiekosten in rekening te brengen van ten minste € 35,-.

5. Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen
het niet (tijdig) voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is ADD Connect aangeboden
Telefoondienst gerechtigd haar dienstverlening vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is
geworden te staken en op te schorten. Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder
veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van ADD Connect aangeboden Telefoondienst kan ADD
Connect aangeboden Telefoondienst de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik
stellen, zulks ter beoordeling van ADD Connect aangeboden Telefoondienst.
6. Behoudens gevallen van grove schuld of opzet aanvaardt ADD Connect aangeboden
Telefoondienst geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding
van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig
of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door ADD
Connect aangeboden Telefoondienst verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft
plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten.
Wederpartij vrijwaart ADD Connect aangeboden Telefoondienst voor (de gevolgen van) iedere
aansprakelijkheid van ADD Connect aangeboden Telefoondienst jegens derden.

7. Tekortkoming van ADD Connect aangeboden Telefoondienst in de nakoming van de
overeenkomst is niet aan ADD Connect aangeboden Telefoondienst toerekenbaar, indien de
tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van ADD Connect
aangeboden Telefoondienst gelegen omstandigheid. Als hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen
van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet

8. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van ADD Connect aangeboden
Telefoondienst voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot
maximaal € 2.000,00 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt
aangemerkt alséén gebeurtenis) dan wel indien ADD Connect aangeboden Telefoondienst voor
de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar
wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na
ontstaan daarvan aan ADD Connect aangeboden Telefoondienst schriftelijk te worden
medegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9. ADD Connect aangeboden Telefoondienst is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar
wegens de te verlenen diensten toevertrouwde en de haar in verband met de uitvoering daarvan ter
ore gekomen informatie. ADD Connect aangeboden Telefoondienst zal de overeenkomst naar
haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap
uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist is ADD
Connect aangeboden Telefoondienst gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.

10. ADD Connect aangeboden Telefoondienst is bevoegd wijzigingen in deze algemene
voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door ADD Connect
aangeboden Telefoondienst aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen door ADD
Connect aangeboden Telefoondienst tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip
van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in
werking op het moment dat deze aan wederpartij
schriftelijk zijn medegedeeld.

Verklarende woorden lijst:
Telefoondienst: hier wordt onder verstaan het beantwoorden van telefoongesprekken van de klant
met instructies zoals aangegeven op het intakeformulier
Klant: Het bedrijf dat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan en heeft ondertekend
Contact gegevens ADD Connect BV:
Stationsplein 9-11
4461 HP Goes
Tel.: +31(0)113-789 003
Fax: +31(0)113-789 020
Email: info@addmail.pro