Zakelijk postadres
Virtueel kantoor
Zakelijke adres
Postadres voor bedrijven
Inschrijfadres voor KvK
Niet goed? Geld terug!
Algemene voorwaarden ADD Connect BV aangeboden telefoondienst 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes terzake de door ADD Connect BV ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 56831056(hierna ADD Connect) aangeboden Telefoondienst, zoals dit staat beschreven op de website www.telefoonbeantwoording.com, ADD Business Point, www.addbusinesspoint.nl of ADD Business Center, www.addbusinesscenter.nl of andere direct of indirect aan ADD Connect gelieerde ondernemingen beperkt tot telecom diensten zoals deze staan vermeld op de website van ADD Telefoondienst, www.telefoonbeantwoording.com. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere diensten of producten van ADD Connect BV, aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij) verleende diensten dan wel geleverde producten van welke aard ook, tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk en met wederzijds akkoord wordt afgeweken en dit schriftelijk wordt vastgelegd. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Alle aanbiedingen en offertes van ADD Connect aangeboden Telefoondienst zijn vrijblijvend en exclusief BTW, de prijs per aangenomen gesprek is per tijdseenheid van 3 minuten. ADD Connect aangeboden Telefoondienst is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. ADD Connect aangeboden Telefoondienst geeft wederpartij hiervan schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/ tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke kennisgeving. Indien de contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/tariefwijziging is deze gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ADD Connect aangeboden Telefoondienst genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden. 3. Betaling van de door ADD Connect aangeboden Telefoondienst geleverde diensten en/of producten vindt als volgt plaats: per maand vooraf worden de overeengekomen abonnementstarieven geïncasseerd of gefactureerd en per maand achteraf en geschiedt de verrekening betreffende het aantal uitgevoerde diensten en eventuele extra diensten waarvan is gebruik gemaakt. Betalingen geschieden via automatische machtiging. Wederpartij machtigt ADD Connect aangeboden Telefoondienst tot automatische incasso van zowel de abonnementskosten als de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen. 4. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen (advocaatkosten ingebrepen) verband houdende met de inning van de vordering van ADD Connect aangeboden Telefoondienst op wederpartij. De hoogte van deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde. Voorts is ADD Connect aangeboden Telefoondienst gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van ten minste € 35,-. 5. Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is ADD Connect aangeboden Telefoondienst gerechtigd haar dienstverlening vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden te staken en op te schorten. Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van ADD Connect aangeboden Telefoondienst kan ADD Connect aangeboden Telefoondienst de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van ADD Connect aangeboden Telefoondienst. 6. Behoudens gevallen van grove schuld of opzet aanvaardt ADD Connect aangeboden Telefoondienst geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door ADD Connect aangeboden Telefoondienst verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Wederpartij vrijwaart ADD Connect aangeboden Telefoondienst voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van ADD Connect aangeboden Telefoondienst jegens derden. 7. Tekortkoming van ADD Connect aangeboden Telefoondienst in de nakoming van de overeenkomst is niet aan ADD Connect aangeboden Telefoondienst toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van ADD Connect aangeboden Telefoondienst gelegen omstandigheid. Als hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet 8. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van ADD Connect aangeboden Telefoondienst voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot maximaal € 2.000,00 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt alséén gebeurtenis) dan wel indien ADD Connect aangeboden Telefoondienst voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontstaan daarvan aan ADD Connect aangeboden Telefoondienst schriftelijk te worden medegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 9. ADD Connect aangeboden Telefoondienst is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar wegens de te verlenen diensten toevertrouwde en de haar in verband met de uitvoering daarvan ter ore gekomen informatie. ADD Connect aangeboden Telefoondienst zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist is ADD Connect aangeboden Telefoondienst gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 10. ADD Connect aangeboden Telefoondienst is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door ADD Connect aangeboden Telefoondienst aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen door ADD Connect aangeboden Telefoondienst tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in werking op het moment dat deze aan wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld.
  1. Privacy verklaring & Cookiebeleid zijn van toepassing op diensten en de werkwijze van ADD
Verklarende woorden lijst: Telefoondienst: hier wordt onder verstaan het beantwoorden van telefoongesprekken van de klant met instructies zoals aangegeven op het intakeformulier Klant: Het bedrijf dat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan en heeft ondertekend Contact gegevens ADD Connect BV: Van Dusseldorpstraat 40 4461 LV Goes Tel.: +31(0)88-7 99 11 00 Email: info@addmail.pro Download als pdf: Algemene voorwaarden telefoondienst